Strona główna
W górę

KOMPETENCJE I DZIAŁANIE SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIÓW PRZY ZSiPO

W MAGNUSZEWIE

W naszej szkole został powołany w roku szkolnym 2007/ 2008 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. W roku szkolnym 2007/ 2008 funkcję tę pełniła p. Monika Suchecka. Natomiast w roku szkolnym 2008/2009 funkcję tę będzie pełnić p. Magdalena Marchewka.

Zadaniem Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia będzie ochrona praw ucznia i dziecka w szkole. Uczniowie mogą od poniedziałku do środy konsultować się w tym celu p. Magdaleną Marchewką w Sali Nr 1.

Warto pamiętać jednak, że uczniowie mają nie tylko prawa ale i obowiązki, którym powinni sprostać.

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada, czy wskutek działania lub zaniechania działania osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw ucznia nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

 2. Rzecznik propaguje wiedzę o prawach ucznia i dziecka w rozmowach osobistych, podczas pogadanek klasowych lub w formie gazetek ściennych.

 

WYBÓR SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

1.      Rzecznika powołuje Dyrektor po uprzednim przeprowadzeniu wyborów równolegle z wyborem opiekuna Samorządu Szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
 i Rady Rodziców,

2.      Powołanie Rzecznika następuje nie później niż do 15 października danego roku szkolnego,

3.      W przypadku odwołania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia przez Samorząd Uczniowski lub w wypadku jego rezygnacji Rada SU powołuje w jego miejsce inną osobę w ciągu 14 dni. Kadencja wybranej w ten sposób osoby upływa wraz ze statutowym końcem kadencji uprzednio odwołanego/ rezygnującego Rzecznika,

4.     Kadencja Rzecznika trwa jeden rok, licząc od dnia powołania,

5.      Ta sama osoba może być Rzecznikiem najwyżej przez pięć kolejnych kadencji,

6.      Rzecznik może zostać odwołany ze swej funkcji na podstawie zgłoszonego wniosku podpisanego przez:
- 100 uczniów
- 100 rodziców uczniów
- 10 nauczycieli

Decyzja o odwołaniu Rzecznika Praw Ucznia musi być zaakceptowana przez Dyrektora szkoły.

 

DZIAŁANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIÓW

 1. Rzecznik jest w swej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły,

 2. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia nie może być ograniczany z powodu pełnionych obowiązków,

 3. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na wniosek: Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego, kuratora oświaty,

 4. Rzecznik podejmuje działania również na wniosek ucznia po stwierdzeniu zasadności skargi,

 5. Rzecznik ustala czas i miejsce, gdzie przynajmniej raz w tygodniu jest do dyspozycji uczniów,

 6. Rzecznik ma prawo zgłaszać wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz bronić uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej  (z przysługującym mu prawem głosu)

 7. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia nie może być ograniczany z powodu pełnionych obowiązków,

 8. Rzecznik nie zastępuje wychowawcy w jego roli,

 9. Rzecznik przyjmuje skargi pisemne i ustne,

 10. Rozpatrywanie skarg pisemnych: rzecznik interweniuje u nauczyciela, kolejno u wychowawcy i Dyrektora Szkoły. Skarga taka musi byś dostarczona osobiście,

 11. Rozpatrywanie skarg ustnych: nie dochodzi do konfrontacji z obciążaną osobą. Dochodzi jedynie do rozmowy wskazującej na problem. W wypadku większej ilości skarg Rzecznik przedstawia problem władzom szkoły, sygnalizując zaistnienie niepokojącego zjawiska,

 12. Rzecznik może podjąć działania z własnej inicjatywy,

 13. Rzecznik może zasięgnąć  rady pedagoga szkoły i poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 14. Rzecznik nie narzuca  i nie zmusza do konkretnego zachowania. Wskazuje jedynie, co o danej sytuacji mówi prawo i stara się uzyskać zamierzony efekt,

 15. Rzecznik składa sprawozdanie ze swojej działalności Dyrektorowi pod koniec danego roku szkolnego.

 

PRAWA UCZNIA


Uczeń ma prawo do:

1.      Właściwie zorganizowanego procesu nauczania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2.      Opieki wychowawczej w bezpiecznych warunkach,

3.      Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, do poszanowania jego godności, opieki i pomocy, jeśli z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

4.       Życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

5.      Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

6.      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7.      Rozwijania zainteresowań i zdolności,

8.      Zapoznawania się z programem nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowymi systemami oceniania, zasadami oceniania zachowania,

9.      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

10.  W razie potrzeby umotywowania oceny,

11.   Pomocy w przypadku trudności w nauce,

12.  Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,

13.  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych pod opieką osób upoważnionych.

14.  Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, w tym: kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową itp.

15.   Zrzeszania się w organizacjach i klubach działających w szkole,

16.  Redagowania i wydawania gazety szkolnej,

17.  Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Uczniowskich,

18.  Występowania do Rzecznika Praw Uczniowskich.