Strona główna
W górę
Arkusze
Informator
Linki

 

Ogólnie o sprawdzianie

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:

 • czytania,

 • pisania,

 • rozumowania,

 • korzystania z informacji,

 • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania tak są skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są:

 • podstawowe dla tego poziomu kształcenia,

 • ponadprzedmiotowe,

 • niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Sprawdzian organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza). Tylko w sytuacjach wyjątkowych sprawdzian może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian musi spełniać warunki określone przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy. Szczegółowo organizację sprawdzianu i jego przebieg określa rozporządzenie o ocenianiu oraz procedury ustalone przez dyrektorów CKE i OKE.
Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym). Zestawy do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, jaki zestaw będą rozwiązywać uczniowie decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz czas kodowania nie są wliczane do czasu sprawdzianu!
Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.
Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzianu sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji . Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.
Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Łączną liczbę punktów uzyskaną na sprawdzianie przeprowadzonym w 2002 roku wpisywano na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Obecnie, tj. od 2003 r. wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym .
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian tego ucznia. W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.
Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
Pierwszy sprawdzian odbył się 10 kwietnia 2002 roku. Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w kolejnych latach wraz z omówieniem można znaleźć w raportach .
Od 2003 r. na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

opracowała Elżbieta Goźlińska
http://www.cke.edu.pl


Standardy wymagań egzaminacyjnych

Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych. Wykaz standardów powstał w wyniku wnikliwej analizy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Poprzez zabiegi interpretacyjne przełożono zapisy dotyczące celów edukacyjnych, zadań ogólnych szkoły, treści nauczania i osiągnięć uczniów na standardy wymagań szczegółowo określające pożądane umiejętności ucznia kończącego sześcioletnią szkołę podstawową. Standardy pogrupowano w pięć ponadprzedmiotowych kategorii:

 • czytanie,

 • pisanie,

 • rozumowanie,

 • korzystanie z informacji,

 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

Pisemna forma sprawdzianu wprowadza ograniczenie nie pozwalające ująć w wykazie słuchania i mówienia. Należy koniecznie zadbać, aby te kategorie umiejętności doceniać w procesie kształcenia i eksponować w sprawdzaniu wewnątrzszkolnym. Standardy wymagań egzaminacyjnych ogłoszone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2001 r w sprawie standardów wymagań będących podstawa przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. (Dz.U. nr 92, poz.1020)

http://www.cke.edu.pl