DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W MAGNUSZEWIE

 prowadzi nabór do pierwszej klasy
Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2004/2005

do klasy z rozszerzonym programem nauczania

matematyki, informatyki, języka angielskiego

 Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły (wzór > pdf - doc)
- życiorys
- karta zdrowia
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wyniku egzaminu kompetencyjnego z gimnazjum
- 3 fotografie (podpisane ołówkiem)

      Szkoła posiada:
- nowoczesną pracownię komputerową
- sale przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne
- salę gimnastyczną
- boisko
- bibliotekę
- świetlicę

Termin składania formularza zgłoszeniowego i innych dokumentów od 17 maja do 28 maja 2004r. Świadectwo ukończenia gimnazjum powinno być dostarczone do sekretariatu niezwłocznie po jego otrzymania, do dnia 28 czerwca 2004r. do godz, 1500.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły
– tel.: (048) 62-17-034

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2004/2004

Lp Data Postępowanie
1 od 17 maja do 28 maja 2004r. składanie podań o przyjęcie do szkoły
(wzór >
pdf - doc)
2 do 28 czerwca 2004r godz.15.00 (poniedziałek) składanie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczeń (oryginały lub potwierdzone kopie)
3 30 czerwca 2004r. godz.13.00 (środa) ogłoszenie listy kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych
4 30 czerwca -2 lipca 2004 godz.13.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w LO w Magnuszewie (składają: oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)
5 2 lipca 2004 r. godz. 15.00 (piątek) ogłoszenie przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole a także podanie informacji o wolnych miejscach w szkole
6 5 lipca 2004 r. godz. 14.00 (poniedziałek) kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia składają dokumenty do szkół, które mają jeszcze wolne miejsca
7 6 lipca 2004 r. godz. 10.00 (poniedziałek) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej
8 9 lipca 2004 r. godz. 10.00 (poniedziałek) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2004/2005