Strona główna
W górę


ZESPÓŁ
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

ogłasza  nabór do: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2007/2008 

do klasy z rozszerzonym programem:

matematyki i języka angielskiego

Szkoła posiada:

Ø      kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach (egzaminatorzy nowej matury, nauczyciele  dyplomowani),

Ø      pracownię komputerową ,

Ø      sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

Ø      salę gimnastyczną,

Ø      kompleks boisk,

Ø      bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, stołówkę. 

 

Zapraszamy do:

v      współpracy w ramach samorządu,

v      tworzenia gazetki szkolnej, szkolnych stron internetowych,

v      udziału w kołach zainteresowań,

v      organizacji szkolnych imprez: rajdów, dni szkoły, dni sportu,

v      obsługi radiowęzła,

v      udziału w szkolnych konkursach, imprezach 

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do szkoły (druk w  sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

·         świadectwo ukończenia gimnazjum,

·         dokumentacja zdrowotna,

·         zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

·         3 fotografie (podpisane ołówkiem).

Ø       od 8 maja do 18 maja do godz. 1300  - kandydaci   składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do LO,

Ø       od 22 czerwca od godz. 13.00 do 25 czerwca do godz.1500  - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

Ø       29 czerwca o godz. 1300 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia,

Ø       od 29 czerwca godz. 1300 do 3 lipca godz. 1300 – kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ø       3 lipca godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Ø       5 lipca godz. 14.00ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej,

Ø       6 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2007/2008

 

Zasady rekrutacji (pdf)

Formularz (pdf)

 


ZESPÓŁ
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

ogłasza  nabór do  słuchaczy dorosłych na rok szkolny 2007/2008 do następujących szkół zaocznych:

 3 - letnie Technikum UzupeŁniające
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
kształcące w zawodzie-
technik ogrodnik

 

2 - letnie Studium Policealne

 dla absolwentów szkół średnich, kształcące

w zawodzie  - technik agrobiznesu

 
 
Uzyskane kwalifikacje dadzą uprawnienia rolnicze potrzebne

do przejęcia gospodarstwa oraz pozyskania funduszy unijnych, takich jak: „MŁODY ROLNIK”, „RENTA STRUKTURALNA”, środków na inwestycje i innych.

 

oraz

 

2 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

 

3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie szkoły podstawowej

 

NAUKA W SZKOŁACH JEST NIEODPŁATNA

 

 

Podanie (pdf)

ZASADY REKRUTACJI dla dorosłych (pdf)

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl