Strona główna
W górę


ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

ogłasza  nabór do:

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2008/2009
 

 do klasy z rozszerzonym programem:

 przedmiotów humanistycznych

lub

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Szkoła posiada:

Ø      kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach (egzaminatorzy nowej matury, nauczyciele  dyplomowani),

Ø      pracownię komputerową ,

Ø      sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

Ø      salę gimnastyczną,

Ø      kompleks boisk,

Ø      bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, stołówkę.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do szkoły (druk w  sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

·         świadectwo ukończenia gimnazjum,

·         dokumentacja zdrowotna,

·         zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

·         3 fotografie (podpisane ołówkiem).

      REKRUTACJA:

Ø       od 7 maja do 20 maja do godz. 1300  - kandydaci   składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do LO,

Ø       od 12 czerwca do 18 czerwca do godz. 1300  - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły,

Ø       od 20 czerwca od godz. 13.00 do 23 czerwca do godz.1500  - kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

Ø       27 czerwca o godz. 1300 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia,

Ø       od 27 czerwca godz. 1300 do 1 lipca godz. 1300 – kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ø       1 lipca godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Ø       2 lipca i 3 lipca do godz. 1300  - kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą,        

Ø       3 lipca godz. 14.00ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej,

Ø       7 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2008/2009

Zasady rekrutacji (pdf)

Podanie/formularz (pdf)ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

 

ogłasza nabór słuchaczy dorosłych

na rok szkolny 2008/2009

do następujących szkół zaocznych:

 

2 – letniA SZKOŁA POLICEALNA  -  
dla absolwentów szkół średnich,
 
kształcące w zawodzie  - technik ogrodnik

 

 

Uzyskane kwalifikacje dadzą uprawnienia rolnicze potrzebne

do przejęcia gospodarstwa oraz pozyskania funduszy unijnych,
takich jak: „MŁODY ROLNIK”, „RENTA STRUKTURALNA”,

środków na inwestycje i innych.

 

oraz

 

2 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
-
na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

  

NAUKA W SZKOŁACH JEST NIEODPŁATNA

 

REKRUTACJA:
 

§        Od 16 czerwca do 22 sierpnia 2008r. – składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej, 3 zdjęcia),

§        29 sierpnia 2008 r. – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

 

Zasady rekrutacji (pdf)

Podanie (pdf)ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34, 621-70-09

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl